English
客戶服務熱線2157 2157

選擇國家編號:

數據用量參考 打印
 
 

估計用量依照以下例子而計算及作參考:

 
 • 每個文字訊息(透過即時通訊App)
10K
 • 每張相片(透過即時通訊App))
90KB
 • 每個語音訊息(透過即時通訊App)
40K
 • 每分鐘串流播放音樂(320K)
2.5MB
 • 每分鐘串流標清播放短片
9MB
 • 每分鐘串流高清播放短片
15MB
 • 每個電郵 (純文字)
15KB
 • 每個電郵 (包括附件))
300KB
 • 每版網頁
1MB
 • 每次社交網絡上載近況及相片
500KB
 • 每個程式/遊戲/歌曲下載
4MB
  
  

注意:數據用量按不同手機/設備有所不同。1MB = 1,024KB; 1GB = 1,024MB